مشکلات تکاملی

مشکلات تکاملی:

بعد از ۲ هفته:

کودک را از نظر وضعیت تکاملی ارزیابی کنید.

اگر هنوز مشکل تکاملی وجود دارد برای ارزیابی بیشتر به مرکز تخصصی ارجاع دهید

اگر مشکل تکاملی وجود ندارد ماد را را به ادامه توصیه ها تشویق کنید.