کارشناسان مرکز

کارشناسان مرکز

کارشناسان

افسانه ابریشم، کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مهرداد اکبر زاده، کارشناس پرستاری و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

زهرا عسکری حسینی، کارشناس پرستاری و کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان

مریم ملایی کلاته، کارشناس پرستاری و کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان

عارفه اکبرزاده ، دانشجوی پرستاری، مسئول سایت و گروه های مجازی